طی صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ٣١ شهریور، درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵٧ درصد افزایش داشته است. همچنین درآمدهای عملیاتی طی سه ماهه دوم نسبت به سه ماهه نخست، رشدی ........