در حالیکه بازدهی شاخص کل طی این دوره به ٢۶.۶ درصد رسیده است؛ صندوق هایی همچون واسطه گری مالی یکم (١۵٣.۶٠ درصد)، نیکوکاری ندای امید (٨١.٩٢ درصد)، سرو سودمند مدبران (۵٢.٠۶ درصد)، آسمان آرمانی سهام (۵٠.۴٢ درصد) با فاصله زیاد از بازدهی بازار پیشی گرفتند...