شاخص بورس ٢۴٠٠٠٠٠ واحدی را می بینیم و مس ١٠٠٠٠ دلاری را...!؟ اوضاع سرب ، روی ، آلومینیوم ، سکه و طلا چگونه است!؟