شرکت طی شش ماهه نخست سال جاری سود خالص هر سهم خود را با افزایش ٢٧٩ درصدی نسبت به دوره مشابه، مبلغ ۴٢٣٩ ریال گزارش نموده است. طی این دوره درآمدهای عملیاتی شرکت رشدی ١١٣ درصدی را تجربه نموده است در حالی که ........