در گروه سیمانی اکثر نمادها با افزایش تقاضا به روند صعودی آغاز شده ادامه دادند. شاخص این گروه پس از خاتمه یافتن موج ۴ اصلاحی، روند جدیدی را آغاز نموده و انتظار می‌رود شاخص مذکور به مرور تا سقف تاریخی ١٣.٩٨۵ – ١۴.٠٠٠ واحدی برابر با سقف کانال صعودی پیشروی داشته باشد. در این گروه منفی ٢ نماد ...