بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه، در سه ماهه دوم سود خالص هر سهم با افزایش ١۶۴ درصدی نسبت به سه ماهه نخست، مبلغ ۵٢۶ ریال گزارش شده است. همچنین طی سه ماهه دوم ......