در سال ٩٩ دولت فروش سهام و شرکت های دولتی به اندازه ٩۵ همت خواهد داشت از طرفی دولت پیش فروش نفت و سایر اوراق در سال٩٩ نداشته که در سال ١۴٠٠ به اندازه ٧٠ همت پیش بینی شده است. همچنین دولت در سال ١۴٠٠ الزام شناسایی کل دارایی هایش را دارد، به همین دلیل هدفمند سازی آن ها مورد توجه است...