بورس ٢۴: شرکت ملی صنایع مس ایران بزرگترین شرکت تولید کننده مس در کشور و در منطقه غرب آسیاست. این شرکت همچنین به لحاظ ارزش بازار سومین شرکت بزرگ بازار سرمایه به شمار می رود و از ابتدای سال تاکنون حدود ٣٣٠ درصد بازدهی به سهامداران خود اعطا کرده است. شرکت در روزهای گذشته سرمایه خود را از ١٠١۴٠ میلیارد به ٢٠ هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش داده که این موضوع موجبات جلب توجه بیش از پیش سرمایه گذاران به فملی را فراهم ساخته است. آخرین اطلاعات منتشر شده از شرکت به گزارش فروش آبان ماه باز می گردد که در آن درآمد عملیاتی ٣۶٠٠ میلیارد تومانی را گزارش کرده تا جمع درآمدهای خود در هشت ماهه نخست سال جاری را به ٢٣,٠٨۶ میلیارد تومان برساند. این در حالی است که جمع درآمدهای عملیاتی فملی در مدت مشابه سال ٩٨ حدود ١٣,۴٠٠ میلیارد تومان بوده است. روند فروش ماهیانه فملی از ابتدای سال تاکنون نیز حکایت از یک روند رشد پایدار دارد.