طی شش ماهه نخست سال جاری شرکت سود خالص هر سهم خود را ۴٢٨ ریال گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با سود ٢۴٠ ریال، افزایش ٧٨ درصدی داشته است. طی این دوره درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه افزایشی .......