سهم با روند عملیاتی مورد انتظار احتمالا می تواند در سال مالی کنونی با فرض فروش مطابق جدول فوق و لحاظ صادرات و تسعیر نرخ ارز، سود خالص ...