شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه از زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی مس به شمار می رود. سرچشمه از ابتدای سال به سهامداران خود بازدهی ۴۴ درصدی هدیه داده است. به دلیل ماهیت هلدینگ سرچشمه، می بایست ارزشگذاری این شرکت از طریق محاسبه ارزش خالص دارایی ها (nav) مورد محاسبه قرار گیرد...