در گروه بانکی جدال دیدنی بین دو سمت عرضه و تقاضا را داشتیم. نمادهای این گروه با رگه‌های منفی کار خود را آغاز نمودند، به مرور تا قیمت‌های درصد مثبت پیشروی نمودند اما در مثبت‌ها فشار عرضه بالا بود. شاخص این گروه با شکست خط روند نزولی کار مهمی را رقم زده است. بنابراین طبیعی است اندکی در این نقاط فشار عرضه و دست به دست شدن نمادها را داشته باشیم. در این گروه بانک سینا تحت تاثیر رسیدن خبر عرضه کبهمن پیشتاز بود و با افزایش تقاضا و معاملات پر حجم به قیمت‌های درصد مثبت رسید. وسینا چنانچه ...