صندوق های کارگزاری پارسیان، فیروزه موفقیت، یکم اکسیر فارابی، افق روشن، توسعه صادرات، ذوب آهن، پاداش سرمایه پارس، سهام بزرگ کاردان و پویا نیز با شناسایی سود بیش از ٨ درصد از بازدهی بازار...