تحولات بنیادینی که در این سهم شکل گرفته و تارگت های خوب تکنیکالی سبب شده تا سهم در موقعیت سیگنال خرید بسیار خوبی قرار بگیرد...