گروه خودروسازی در حالی با فشار نسبی عرضه کار خود را آغاز کرد که با گذر از یک ساعت ابتدایی بازار خریداران توپ و میدان را بدست گرفتند و در نهایت اکثر نمادها با افزایش تقاضا و تشکیل صفوف خرید به کار خود خاتمه دادند. به نظر فرش سبزی برای بازگشت نارنجی پوشان جاده مخصوص پهن شده باشد. در این گروه خودرو باری دیگر مورد توجه قرار گرفته و با افزایش تقاضا برای گذر از مقاومت ۴٢٠ تومانی خیز برداشته است. بر این اساس انتظار می‌رود خودرو در این گام بتواند تا کانال ...