شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران با نماد «شیران» در سال ١٣٧۵ به سهامی عام تبدیل شد و در بازار بورس مورد پذیرش قرار گرفت.