مرور پیشنهادهای بنیادی هفته قبل : سرمایه گذاری صنعت نفت که در قیمت ١٣٨٠ تومان معرفی شد ، در آخر هفته با بازدهی عالی ١٨ درصدی همچنان مثبت معامله می شد. تکادو که در قیمت ١٧۴٠ تومان معرفی شد ، پس از ١٢ درصد رشد اکنون در آستانه قیمت ٢٠٠٠ تومان مهمان صف خرید است. غلتک سازان که در نرخ ٢٧٠٠ تومان معرفی شده بود ، با رشدی عالی به قیمت های ٣١۵٠ تومانی رسیده است.بازدهی هفتگی در این سهم به حدود ١۶ درصد می رسد. پتروشیمی جم با وجود عرضه های قابل توجه و منفی شدن سهم ، حدود ٧ درصد بازدهی داشت. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق س در سهام افق ملت (افق ملت) در نرخ ١٢٩٧١٠ ریال پیشنهاد شده بود که اینک نرخ هر واحد سرمایه گذاری آن ١٣٩٣٩٠ ریال است ، یعنی بیش از ٧ درصد رشد.