بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آبان، درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی طی این ماه و نسبت به مهر ماه، رشدی ۶.٣ درصدی داشته است در حالی که سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری تنها ١.۶ درصد افزایش یافته است که این موضوع بیانگر افزایش توان سودآوری بانک و ........