در خصوص سودآوری شرکت نیز لازم به توضیح است که طی سه ماهه دوم سال جاری شرکت با ۶٣٠ میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ٨ ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود ٢ ریال طی سه ماهه نخست، افزایش ۴ برابری سودآوری را نشان می‌دهد. طی این دوره درآمدهای عملیاتی شرکت در مقایسه با سه ماهه اول ......