این سهم به دلیل شکست اخیر مقاومت خود از دید تکنیکالی جای صعود و بازدهی خوبی دارد ، مضافا" این که گزارشات اخیر فروش شرکت بیانگر سود سازی بسیار خوبی در سهم بوده و به عبارتی سهم از دید بنیادی نیز مورد تایید است...