سرمایه گذری صنایع شیمیایی ایران که تاکنون رفتاری کانالیزه داشته، پس از رسیدن به محدوده حمایتی فیبوناچی در محدوده ٢٧٧۶٠ ریال، باری دیگر حرکت کانالیزه خود را شروع کرده است...