در خصوص سودآوری کلی بانک لازم به ذکر است طی صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست، این بانک با سرمایه ١۵ هزار میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص ۴٣ ریال گزارش نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با .......