شرکت سایپا پس از رسیدن به حمایت بلندمدتی و معتبر خود در محدوده ١٩١٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شد و توانست از روند نزولی کوتاه مدتی خود یعنی ٢۵٠٠ ریال خارج شود. در شاخص MACD شاهد واگرایی مثبت هستیم...