برتری صندوق واسطه گری مالی یکم، یکم اکسیر فارابی، تدبیرگران فردا، آهنگ سهام کیان، آوای معیار، گنجینه ارمغان الماس و دماسنج با کسب بازدهی بین ١۵ تا ١٩ درصد طی دوره یک ....