به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت آخرین معامله سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار در تاریخ ٠۵-٠٩-١٣٩٩ استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده که در این محاسبه .......