گروه مطالعات بین المللی مس پیش‌بینی می‌کند که تقاضای مس جهانی( منهای چین) عمدتاً در اثر تعطیلی‌های ناشی از کووید ١٩ تا ٩ درصد در ٢٠٢٠ کاهش یابد...