مرور سرنوشت پیشنهادهای هفته قبل : «وساپا» که در قیمت های ٨٧٠ تومان معرفی شده بود ، روز چهارشنبه در نرخ ٩٠۵ تومان صف خرید سنگینی داشت. «فملی» ٢۶۴٠ تومانی بعد از ١٠ درصد رشد اینک در نرخ ٢٧٣٨ تومان صف خرید است. «شگویا» در قیمت های ١١۵٠ تومان معرفی شد که نتوانست رشدی داشته باشد ، لکن در پروسه میان مدت معرفی شده موقعیت مناسبی برای رشد دارد.به حد ضرر ١٠٠٠ تومانی سهم توجه شود. «وپترو» که در قیمت های ١۴٨۵ تومان معرفی شد ، بعد از ١۴ درصد رشد اینک در نرخ ١٧٠٠ تومان صف خرید دارد. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س (آتیمس) در نرخ ٢٠١ هزار ریال پیشنهاد شده بود که اینک ارزش هر واحد سرمایه گذاری مزبور در حدود ٢٠٩ هزار ریال قرار دارد.