چه زمانی می توانیم بگوئیم «پاک یادت نره»!؟ نبرد «تبرک» برای بازنگشتن به دوران عدم نقدشوندگی! حد ضرر مهم در «غگل» سهامداران «غشهداب ، غدیس ، غسالم ، غشان ، غنوش ، غپینو و غمینو» هم در جریان باشند...