در محاسبات انجام گرفته به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده است که با توجه به نسبت P/E در حدود ١۶ برای بازار، در محاسبات این نسبت ١١ در نظر گرفته شده است. در خصوص شرکت‌هایی نیز که اطلاعات و صورت‌های مالی آن‌ها در دسترس نبوده.......