در هفته های اخیر تحولات خاص در بازارهای مالی و مواد خام رخ داده و در همین مدت گروه هایی از سرمایه گذاران سودهای بالا کسب کرده اند اما برخی نیز دچار زیان های بزرگ شده اند ..