بر اساس اطلاعات ارائه شده، طی سال جاری حاشیه سود ناخالص شرکت ناشی از رشد بیشتر درآمدهای عملیاتی نسبت به بهای تمام شده، روندی صعودی داشته و از ٣٣ درصد در دوره مشابه به ۴۵ درصد افزایش یافته است. از طرفی همچنین با افزایش در ........