در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم پس از ثبت قله ٢۵٠٠ تومان ریزش سنگینی را تجربه کرد و تا محدوده ۵٠٠ تومان عقب نشست. در حال حاضر ساختار نموداری سهم...