در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، قیمت سهم پس از ثبت کف ۴٢٠٠ تومانی بر مدار رشد قرار گرفت و تا محدوده مقاومتی...