گروه بانکی منفی و با فشار عرضه کار خود را آغاز کرد تا جایی که در همان دقایق ابتدایی اکثر نمادها تا قیمت‌های درصد منفی عقب نشستند اما با گذر از یک ساعت ابتدایی رفته رفته تقاضا تقویت شد و شاهد سبزپوش این صنعت بودیم. در این گروه روز گذشته وپارس با افزایش تقاضا و تشکیل صف خرید میلیونی، سقف کانال نزولی ٣ ماهه را در هم شکست تا مسیر خود را برای پیشروی تا ...