طی سال جاری سودآوری شرکت مثبت و صعودی بوده است چنانکه سود خالص هر سهم طی سه ماهه دوم سال جاری با رشد ٣۴ درصدی نسبت به سه ماهه سوم مبلغ ٧٠٣ ریال گزارش شده است. همچنین با رشد ٢۵ درصدی در درآمدهای عملیاتی........