شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین با نماد «وبرق» از شرکت های تابلوی زرد بازار پایه فرابورس است که در تاریخ ٢٢ مهر ماه به حالت تعلیق درآمده و در تاریخ ٧ آبان ماه نیز بازگشایی گردید. هم اکنون نیز نماد این شرکت در حال معامله و صف خرید می باشد.