بانک اقتصاد نوین پس از آن که در محدوده ٣۵٠٠ ریال کف سازی خوبی را انجام داد و وارد مدار رشدی شد ، در حال حاضر به محدوده مقاومتی ۵٣۵٠ ریال تا ۵۴۵٠ ریال رسیده است...