موسسه اعتباری ملل در حال حاضر در محدوده کف کانال صعودی بسیار معتبری می باشد که به نظر از دست رفتن کف کانال محدوده ١۴٠٠٠ ریالی برای سهم دشوار است...