طی اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در خصوص افزایش سرمایه، شرکت تصمیم خود به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را اعلام نموده است. بر اساس این اطلاعیه طرح افزایش سرمایه شرکت توسط هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته و پس از اخذ گزارش توجیهی طرح، مورد تصویب هیئت مدیره قرار خواهد گرفت!