در ٣ گروه پتروشیمی، فلزی و معدنی تقاضای خوبی را شاهد هستیم. همانطور که در گزارش چهارشنبه هم اشاره شد این صنایع درآمد و سودهای قوی‌تری در فصل پائیز و زمستان خواهند داشت. در واقع درایور اصلی این صنایع از سمت دلار به سمت بازارهای جهانی شیفت کرده و این رویداد افت احتمالی نرخ فروش شرکت‌ها از محل دلار را با بازارهای جهانی جبران می‌کند. ضمن اینکه متوسط نرخ ...