اگر سهامدار « تنوین ، لوتوس ، تملت ، تماوند ، امید و امین» هستید یا به خرید آن ها فکر می کنید ؛ این تحلیل به شما برای نگهداری ، یا خرید و یا فروش این سهم ها کمک می کند...