در هفته گذشته دو سهم پر ریسک معرفی شد.اولین سهم «فروی» بود که در قیمت های ۴٢٠٠ تومان معرفی و بازدهی عالی ٢۵ درصدی طی یک هفته داشت. دومین سهم «شبندر» ٢٣٠٠ تومانی بود که بازدهی مناسبی داشته و در قیمت های بالای ٢٧٠٠ تومان مهمان صف خرید سنگینی است. در بخش معرفی ابزارهای نوین مالی صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان (ارمغان) در نرخ ١٠٠۴٠ ریال پیشنهاد شده بود که نرخ هر واحد سرمایه گذاری آن اکنون ١٠١٢۴ ریال است.این نهاد مالی سود ثابت و فاقد ریسک به شما پرداخت می کند. صندوق س سروسودمند مدبران-سهام (سرو) نیز در نرخ ۵۴٧١٠ معرفی شده بود که ارزش هر واحد سرمایه گذاری آن اکنون ۶١۶١٠ ریال است ، یعنی حدود ١٣ درصد رشد.