سهامداری در شرکت های «بورس ، فرابورس ، انرژی و کالا» همواره سودهای خوبی برای سهامداران بلندمدت نگر داشته است.اما آیا اکنون زمان مناسبی برای ورود به سهام این چهار بورس فعال در کشور است...