طی سال جاری روند سودآوری شرکت مثبت و صعودی بوده است چنانکه طی سه ماهه دوم سال جاری درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سه ماهه اول افزایشی ٧۵ درصدی داشته در حالی که بهای تمام شده آن تنها ۵٠ درصد افزایش یافته است و این موضوع ........