با روند کاهشی ارز و اشباع قیمت مسکن و ثبات سایر بازارها، بورس همچنان بهترین مکان برای جذب منابع نقدینگی است. مساعدت و همکاری بانک مرکزی, بانک ها و موسسات مالی، پس از سال ها مجاز به تاسیس صندوق های جدید درآمد ثابت و همچنین افزایش سقف صندوق های فعلی شدند، همه شرایط برای صعود مجدد فراهم است...