بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند ساخته شدن واکسن موثر برای کرونا به معنای پایان فوری تمامی مشکلات و بازگشت اقتصاد جهان به وضعیتی است که قبل از بحران کنونی وجود داشت. بازارهای مالی، بازار نفت و بازار فلزات پایه هر یک به شکلی ..