در ماه های اخیر همه گیری کرونا سبب زیان های بزرگ به بسیاری از سرمایه گذاران شده البته برخی شرکت ها از بحران کنونی سودی سرشار کسب کرده اند. شرکت ها بزرگ فناوری جزء این گونه شرکت ها هستند اما برای سرمایه گذارانی که در سهام شرکت های ..