بر اساس صورت های مالی ارائه شده شرکت، طی سه ماهه سوم، درآمدهای عملیاتی نسبت به سه ماهه دوم ۴۴ درصد افزایش داشته و مبلغ ٣۵۴۵.٣ میلیارد ریال گزارش شده است. از طرفی اما بهای تمام شده رشد کمتر و ٢۵ درصدی داشته است که این موضوع .......