در گروه ساختمانی و انبوه‌سازی کماکان فشار عرضه وجود دارد اما تحرکاتی مثبت در برخی از نمادها دیده می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز تغییر روند و بهبود تقاضا برای سایر نمادها باشد. در این گروه وساخت پیشتاز است. این سهم برای رسیدن به سقف تاریخی ٧ هزار تومانی، نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت ۶.٢٠٠ تومانی دارد. در ثنوسا اصلاح قیمت به ۶٠ درصد رسیده و این در شرایطی است که در گذشته همبستگی بالایی بین ثنوسا و وساخت وجود داشته است. بنابراین خرید ...