در خصوص سودآوری شرکت نیز لازم به ذکر است شرکت طی سال مالی ٩٨ سود خالص هر سهم خود را ١٧۶٨ ریال گزارش نموده است. همچنین طی سه ماهه اول سود خالص هر سهم ٣٨۶ ریال، طی سه ماهه دوم ......